Vedtekter

Vedtekter for foreningen Kongshirden 1308- Akershus

Sist endret Februar 2021

§ 1. Foreningens navn

Foreningens navn er Kongshirden 1308 – Akershus 

§ 2. Formål

Kongshirden 1308 – Akershus, stiftet 20. Februar 1998, heretter benevnt som KH, er en ideell forening for levendegjøring av norsk høymiddelalder, med fokus på Håkon V Magnussons regjeringsperiode (1299-1319). KH har som formål å samle og formidle kunnskap om blant annet historie, håndverk, levesett, bekledning, våpen, utrustning og kamp.

§ 3. Organisasjonsform

Foreningen er en frittstående juridisk person med medlemmer, og er selveiende. At den er selveiende innebærer at ingen, verken medlemmer eller andre, har krav på foreningens formue eller eiendeler, eller er ansvarlig for gjeld eller andre forpliktelser. 

§ 4. Medlemskap

Foreningen er åpen for søknad for enkeltpersoner over 15 år, som ønsker å delta i foreningens virke. Forespørsel om medlemskap rettes skriftlig til foreningens styre. Barn av medlemmer blir ikke oppført i foreningens medlemsregister  før de eventuelt selv søker om medlemskap. 

Personer eller foreninger som ønsker å bidra til foreningen uten å aktivt delta i foreningens aktiviteter kan være støttemedlemmer. 

§ 5. Rettigheter og plikter knyttet til medlemskapet

Alle ordinære medlemmer har rett til å delta på årsmøte, har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen. Støttemedlemmer har rett til å delta på årsmøte, men vil ikke ha stemmerett og er ikke valgbare til tillitsverv.  Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og styret kan stryke dem som medlem av foreningen.

Personer som melder seg inn i foreningen forventes å jobbe for å oppfylle foreningens krav til personlig utrustning, men foreningen gir anledning til å låne utrustning av andre medlemmer for deltakelse på arrangement i en periode etter innmelding. Personer som etter to års medlemskap ikke har anskaffet størsteparten av nødvendig personlig utstyr kan bli kontaktet av styret med anmodning om å vurdere om videre medlemskap i foreningen er ønsket. Det kan ikke forventes å få låne utstyr fra andre medlemmer for deltakelse på arrangement ut over en periode på to år.

§6.1 Om organisering og innkalling

Årsmøtet, som holdes hvert år innen utgangen av februar måned, er foreningens høyeste myndighet. Normalt søkes det å arrangere et fysisk årsmøte, men møtet kan ved behov avholdes digitalt. Ved fysisk årsmøte kan deltakere som ikke har anledning til være til stede delta via egnet digital plattform. Årsmøtet innkalles av styret, direkte til medlemmene eller ved kunngjøring.

§6.2 Saker til årsmøtet

Saker til det ordinære årsmøtet må være styret i hende innen 15. januar. Innkalling
med sakliste og sakspapirer skal sendes ut til medlemmene innen 14 dager før årsmøtet. Årsmøtet kan ikke behandle saker som ikke er oppført på sakslisten, med mindre 3/4 av de fremmøtte krever det.

§6.3 Stemmegiving

Medlemmer som kan dokumentere betalt medlemsavgift for inneværende år har stemmerett ved årsmøtet. Støttemedlemskap gir ikke stemmerett.
Et stemmeberettiget medlem som er forhindret fra å møte på årsmøtet kan gi skriftlig fullmakt til et annet stemmeberettiget medlem. Et medlem kan kun føre én fullmakt.
Alle saker avgjøres ved alminnelig flertall dersom ikke annet er anført i vedtektene.Avstemningene foregår skriftlig dersom et av de tilstedeværende medlemmene krever det.

§ 7. Årsmøtets oppgaver

 1. Konstituering med valg av referent, møteleder, tellekorps, to personer til å signere protokoll.
 2. Godkjenning av innkalling og sakliste
 3. Årsmelding
 4. Årsregnskap og revisjonsberetning
 5. Fastsettelse av medlemskontingent
 6. Eventuelle endringer av vedtektene
 7. Valg av styre, revisor og valgkomité
 8. Andre saker meldt inn

§ 8 Ekstraordinære årsmøter 

Ekstraordinære årsmøter blir avholdt når styret bestemmer det, eller minst 1/3 av medlemmene krever det. Innkalling skjer på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.

§ 9 Styret 

Foreningen har et styre på leder og 4 medlemmer som velges av årsmøtet. Leder velges særskilt for to år med absolutt flertall. 4 styremedlemmer velges med alminnelig flertall for to år av gangen, slik at to velges hvert år.Styret konstituerer seg selv hvert år. Funksjonene som sekretær og kasserer skal ivaretas. Sekretæren er leders stedfortreder.

Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal holde møte når styreleder eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Styret skal

 • Iverksette årsmøtebestemmelser 
 • Oppnevne eventuelle komiteer, utvalg eller personer som skal gjøre spesielle oppgaver, og utarbeide instruks for disse 
 • Administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til gjeldende instrukser og bestemmelser 
 • Representere foreningen utad 

Styret er beslutningsdyktig med minst 3 av styrets medlemmer til stede. Ved
stemmelikhet har leder dobbeltstemme. Det føres referat fra styrets møter. I saker av
stor betydning for foreningen, herunder avgjørelser som involverer mer enn 1/3 av
KHs likvide midler, skal styret straks orientere medlemmene. Ingen har anledning til å representere KH uten styrets samtykke.

§ 10 Signaturrett

Styret har tildelt signaturrett til leder og kasserer hver for seg.

§ 11 Retningslinjer

Styret og/eller medlemmer utnevnt av styret, har ansvaret for å utarbeide og håndheve retningslinjer for foreningens virke.

Retningslinjene skal regulere

 • Krav til medlemmenes drakt og all øvrig utrustning.
 • Våpenbruk
 • Forhold knyttet til arrangementer. Herunder arrangementsansvarlige medlemmer, og deltagende medlemmers rettigheter og plikter knyttet til arrangementer i foreningens regi.
 • Deltakelse av mindreårige på arrangementer som krever at de er i følge med voksne, inkludert medlemmers barn og andre.

Ytterligere retningslinjer utarbeides ved behov. Ved endringer av retningslinjene skal styret snarest orientere medlemmene.

§ 12 Vedtektsendring

Endringer av disse vedtektene kan bare gjøres på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§ 13 Oppløsning 

Vedtak om oppløsning KH må fattes med minst ¾ flertall av to på hverandre
følgende årsmøter med minst 3 og maksimalt 6 måneders mellomrom. Ved oppløsning vil foreningens formue tilfalle en ideell organisasjon som årsmøtet bestemmer. Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.

Join the discussion

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.